วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม-ภาษีอากร เช่น ภพ.30 ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53

อัตราค่าปรับในการยื่นแบบภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30)
1. ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
* ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน 300 บาท
* ยื่นแบบเกิน 7 วัน 500 บาท
2. เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5 % ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)
3. เบี้ยปรับ มี 2 กรณี คือ
กรณีไม่เคยยื่นแบบหรือยื่นเกินกำหนด
* ยื่นแบบไม่เกิน 15 วัน ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า*2%
* ยื่นเบบไม่เกิน 30 วัน ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า*5%
*ยื่นแบบไม่เกิน 60 วัน ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า*10%
* ยื่นแบบเกิน 60 วัน ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า* 20%

กรณียื่นเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา
*ยื่นแบบไม่เกิน 15 วัน ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า * 2%
*ยื่นแบบไม่เกิน 30 วัน ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า * 5%
*ยื่นแบบไม่เกิน 60 วัน ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า * 10%
*ยื่นแบบเกิน 60 วัน ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า * 20%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1. 3, 53)
1.ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
* ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน 100 บาท
* ยื่นแบบเกิน 7 วัน 200 บาท
2. เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50)
1.ค่าปรับอาญา
* ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน 1,000 บาท
* ยื่นแบบเกิน 7 วัน 2,000 บาท
2.เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

หมายเหตุ ในการยื่น ภงด.50 ถ้ายื่นล่าช้าจะมี่ค่าปรับ 2 ส่วน คือ ค่าปรับและเงินเพิ่มของกรมสรรพากร และอีกส่วนคือค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าที่กระทรวงพาณิชย์ อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าไม่เกิน 2 เดือนของกระทรวงพาณิชย์ จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ ในส่วนของนิติบุคคลหรือบริษัทค่าปรับ 600 บาท ส่วนที่ 2 คือในส่วนของกรรมการค่าปรับ 600 บาท การชำระค่าปรับในกรณียื่นงบการเงินล่าช้าให้กระทรวงพาณิชย์ให้ดูในเรื่องของระยะเวลาที่ยื่นล่าช้าด้วย(ดูตารางแนบคะ)

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90, ภงด.91)
1.ค่าปรับอาญา
*ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน 100 บาท
*ยื่นแบบเกิน 7 วัน 200 บาท
2.เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

ที่มา: กรมสรรพากร และ กระทรวงพาณิชย์
http://www.rd.go.th/
http://www.dbd.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น